روز پنجم: با ترس ها روبرو شوید.

دانستن این موضوع خیلی مهم است که برای رسیدن به روشنایی درون باید ترس خود را دریابید. همزمان، وقتی که ترس‌تان را درک می کنید و آن را می پذیرید، قدرت و تاثیر آن در شما کمتر می شود، خوب می دانید که در زندگی جلوی هر چیزی را بگیرید، بیشتر مقاومت می کند؛ بنابراین مقاومت کردن در برابر ترس هایتان باعث می شود که ترس ها قویتر شوند. وجود آنها را اعتراف و تصدیق کنید و در نهایت آنها را بپذیرید تا از چسبیدن به زندگی تان دست بردارند و شما را رها کنند.

امروز بزرگترین ترس تان را به زبان بیاورید! این ترس را به زبان بیاورید و بگویید بدترین اتفاقی که ممکن است برای شما بیفتد چیست؟ اگر وارد این ترس جهنمی بشوید چه اتفاقی می افتد؟