سلب مسئولیت

خودیاری، بستری است برای کسب مهارت های مختلف برای رشد شخصی شما. رشد شما بستگی به تلاش و همت شما دارد. ضمن اینکه مسیر رشد، مسیری طولانی و پر پیچ و خمی است و زمان طولانی و خواستی عمیق نیاز دارد؛ لذا خودیاری تعهدی در قبال میزان رشد شخصی هیچ شخصی مسئولیتی ندارد.