روز ششم: با مرگ روبه رو شوید و زندگی را بپذیرید.

حتما شنیده اید که میگویند انسان های شجاع یک بار می میرند ولی انسان های ترسو هزار بار… روبرو شدن با مرگ و احترام به آن، شجاعتی بزرگ است. آیا خودتان را آدم شجاعی می دانید؟ می توانید در خیالتان با لحظه مرگتان رو به رو شوید؟

حقیقت این است که شما هرگز نخواهید مُرد اما بدنتان خواهد مُرد. میزان ترس از مرگ به وابستگی شما به جسم و بدنتان دارد ( نه با روحتان).هر چه بیشتر به بدن و جسمتان وابسته باشید مردن برایتان ترسناک و پر اضطراب خواهد بود. ولی اگر بتوانید مرگ را به عنوان مرحله ای از تکامل روح بپذیرید، می توانید به طور کامل در حال حاضر زندگی کنید.

بزرگی می گوید:

“هنگامی که از چیزی می‌ترسی، خود را در آن غرق کنید، زیرا گاهی ترسیدن از چیزی، از خود آن سخت‌تر است.”

آیا می توانید نبودن در این دنیا و ترس تنهایی ناشی از مرگ را بپذیرید و با آن مواجه شوید؟