روز چهارم: برای تغییر دنیا از خودتان شروع کنید

وقتی متولد می شویم با والدین یا کسی که از ما مراقبت می کند ارتباط داریم، بعد با خانواده و دوستان و همکلاسی ها، همینطور با حیوانات و طبیعت و… تمام روابطی که داریم انعکاس رابطه مان با خودمان است. حالا که به این سن رسیده اید احتمالا متوجه شده اید آنچه در دنیای اطرافتان می بینید انعکاس رفتارهایی است که در کودکی با شما شده است. اگر والد تان با شما سختگیر بودند، احتمالا شما هم فرد سختگیر و انتقاد کننده ی شده اید. فراموش نکنید پدر و مادرتان یا افراد تاثیرگذار زندگی تان گناهکار نیستند آنها هم این ��فتارها را در کودکیشان آموخته اند.

امروز الگوهای تکراری تان در روابط با دیگران را بررسی کنید و به این سوال ها جواب بدهید:

  • من در رابطه های قبلی ام الگوی منفی ثابتی داشته ام؟ (مثلا قهر کردن)
  • این الگو هنوز وجود دارد؟
  • برای تغییر این الگو چه کاری می توانم انجام بدهم؟ مثلا شناخت و پذیرش آن
  • کدام ویژگی های دیگران را مدام قضاوت می کنم؟
  • ه حرفی مانده ای در دلم دارم؟ با چه کسی؟
  • چه چیزی مانع گفتن این حرف می شود؟
  • چه طور می توانم از این مانع یا ترس بگذرم.