بررسی کنید زندگی تان در چه حالی است.

روز اول: بررسی کنید زندگی تان در چه حالی است.

تصور کن می توانی خارج از بدنت تماشاچی زندگی خودت باشی،‌ زندگی ات در چه حالی است؟ همه چیز خوب است یا شاید از هیچ چیز راضی نیستی؟ سعی کن بدون آنکه به اتفاق های در جریان امروز معنایی بدهی آنها را تماشا کنی. ذات اتفاق ها هیچ معنایی ندارند،‌ خوب یا بد بودن آنها بستگی دارد به معنایی که شما به آنها می دهی.

در عمیق ترین قسمت های وجودمان،‌ باورهای خاصی نسبت به زندگی داریم مثلا:

  • زندگی یک مبارزه است.
  • بدون سختی چیزی بدست نمی آید.
  • هیچ به خوبی من نمیتواند کارها را انجام دهد.

و یا

  • من قدرت تصمیم گیری بی نظیری دارم.
  • دست به هر کاری بزنم در آن موفق می شوم.
  • زندگی من در مسیر درست راهنمایی می شود.

یک لیست از عقاید مثبت و منفی که در مورد خود دارید درست کنید و بعد سعی کنید به یاد بیاورید اولین بار چه زمانی این عقاید را قبول کردید.