روز سوم: به زندگی تان چه معنایی داده اید؟

هرکسی یک تاریخچه شخصی دارد این تاریخچه به زندگی معنا و مفهوم می دهد. ما با توجه به تاریخچه زندگی مان تصمیم می گیریم شاد باشیم یا غمگین. چیزی که اغلب مردم نمی دانند این است که می‌توانند معنایی را که به پیشامد های زندگی شان می دهند را خودشان انتخاب کنند.

شاید داستان قدیمی پیرمرد و اسب و پسرش را شنیده باشید… در داستان اسب پیرمرد فرار میکند، اهالی روستا به او می گویند عجب بد شانسی بزرگی! پیرمرد می گوید از کجا میدانید که این بد شانسی است؟ چند روز بعد اسب همراه با تعدادی اسب وحشی باز می گردد. اهالی می گویند: چه خوش شانسی بزرگی! پیرمرد می گوید از کجا میدانید که این خوش شانسی است؟ فردا آن روز پسر پیرمرد از پشت یکی از اسب های رام نشده می افتد و پایش می شکند. اهالی می گویند عجب بد شانسی بزرگی! پیرمرد می گوید از کجا میدانید که این بد شانسی است؟ و خلاصه این داستان تا ابد ادامه دارد…

ما به اتفاقات زندگی مان معنا می دهیم پس چرا سعی نکنیم معنایی نیروبخش به وقایع بدهیم. امروز به معنای اتفاق های زندگی تان نگاه کنید و تلاش کنید از زاویه دیگری به آنها توجه کنید.