روز دوم: درهم ریختگی های درونی را مرتب کنید.

اسباب و وسایل خانه،‌ تمام چیزهایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم از آنها استفاده می کنیم معنایی در روح ما دارند. مرتب و منظم کردن در هم ریختگی های بیرونی،‌ اثر مستقیم روی آشفتگی های درونی دارد. وقتی انرژی محیطی که در آن حضور دارید تغییر می کند، حال درونی شما هم تغییر می کند. وقتی اطراف ما شلوغ و بهم ریخته نباشد، احساس سبکی و آرامش بیشتری می کنیم و راحت تر می توانیم پیام های درونی مان، برای ایجاد یک زندگی بهتر را بشنویم.

امروز می خواهیم در هم ریختگی های درونی مان را مرتب کنیم. بهترین جا برای شروع دفترچه برنامه ریزی اگر دارید و اگر ندارید آن گوشه از ذهنتان که کارها و برنامه هایتان را در آن یادداشت می کنید است.

حالا شروع کنید برنامه ها و کارهای قابل حذف را جدا و از لیست کارها حذف کنید. کارهایی که می توانید به کسی محول کنید را از قلم نیندازید و جلوی آنها بنویسید می خواهید به چه کسی محول شان کنید.