نوشته‌ها

کسانی که از تکنیک ضربه درمانی استفاده می کنند می دانند، تکرار جمله هایی که مساله یا خاطره را شرح می دهد باعث می شود سریعتر به ریشه مساله تان برسید. اما چطور باید جمله های مناسب را بسازیم؟

ساختن جمله مناسب EFT یکی از مهمترین چالش های کسانی است که به تازگی با ضربه درمانی آشنا شده اند.

ادامه مطلب