روز هفتم: طبیعت بدن خود را تغییر دهید تا زندگیتان تغییر کند.

بدن شما وسیله ای برای تجربه کردن دنیاست. با آن می توانید ببینید، بشنوید، احساس کنید، بچشید، بو کنید، لمس کنید و محیط بیرونی و درونی خود را درک کنید. جسم شما معبد روحتان است. شما مدام با بدنتان در ارتباط هستید ولی اغلب برای شنیدن پیغام های درون؛ سرتان شلوغ است. امروز آغاز سفر برای شنیدن پیغام های جسم و روحتان است.

چشمهایتان را ببندید و به آرامی قسمت های مختلف بدنتان را لمس کنید. تصور کنید اعضای بدنتان می توانند با شما صحبت کنند و هر کدام حرف مهم و ارزشمندی برای گفتن به شما دارند… بنظرتان هر عضو چه خواهد گفت؟ کدام یکی از اندامتان به شما اعتراض می کند که به او کم توجه ای می کنید؟ کدام عضو از شما تشکر می کند؟

می توانید از هر عضو بدنتان شخصیت ویژه ای بسازید و از او سوال کنید: چیزی هست که بخوای به من بگی؟ چه کاری انجام بدهم باعث خوشحالی تو خواهد بود؟