چطور در رابطه عاطفی احساس بهتری داشته باشم؟

برای شروع ابتدا معنی عزت‌نفس را با هم مرور کنیم تا بدانیم در مورد چه سخن می‌گوییم. عزت نفس تجربه‌ای است که به واسطه آن خود را مناسب زندگی و رشد می‌دانیم. داشتن آن به ما فرصت می‌دهد احساس بهتری داشته باشیم و بهتر زندگی کنیم و از فرصت‌های زندگی بیشتر بهره‌برداری کنیم. میزان عزت‌نفس روی اعمال و احساساتمان تاثیر مستقیم دارد و البته برعکس آن نیز صادق است. نتیجه عزت‌نفس بالا، رفتار عقلانی، تمایل به تغییر، اذعان به اشتباه، خیرخواهی و دگرخواهی، همکاری و تعاون، واقع گرایی و خلاقیت و استقلال و همین طور انعطاف‌پذیری است.

من چه کسی را و چه کسی مرا انتخاب می کند؟

ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻢ در رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﺧﺎﻧﻮاده‌ﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن در ﮐﻨﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﻮدﺑﺎوری یا عزت‌نفس ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷیم. اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺧﻮدﺑﺎوری ﺑﺎﻻ ﺟﺬب اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺎوری ﺑﺎﻻ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺧﻮد‌ﺑﺎوری متوسط ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد راﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺧﻮدﺑﺎوری ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮان ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻓﺮاد ﺑﺎﺧﻮدﺑﺎوری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ‌ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی ﺷﮑﻞ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ آﻧﻬﺎ شبیه ﺑﺎﺷﺪ. هر چه عزت‌نفس ما بیشتر رشد کند ما هم به همان میزان رشد خواهیم کرد و میل به ابزار غنای درونمان بیشتر می‌شود. ارتباطات ما آشکار‌تر صادقانه‌تر و سرشار از عشق و صمیمیت می‌شود، زیرا به اندیشه‌های خود مطمئن هستیم و نگران قضاوت دیگران نخواهیم بود.

جذابیت و عزت نفس

ﺗﺎﺛﯿﺮ‌ﮔﺬاری ﻓﺮدی و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد بیان دیگر جذابیت و عزت‌نفس است که ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ رواﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ. ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻓﺮدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ فرد ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد‌های ذﻫﻨﯽ ﺧﻮﯾﺶ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن، ﻗﻀﺎوت کردن، اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی. درک ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ‌ﻣﻨﺪی‌ﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‌ﻫﺎﯾش اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد. و به اعتماد‌به‌نفس خود دلگرم باشد. اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ: “ﺑﻪ ارزش ﺧﻮد، ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺷﺎد زﯾﺴﺘﻦ، ﻣﺮﻓﻪ ﺑﻮدن و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ‌ﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﺣﺴﺎس اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺬت، ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن اﺳﺖ.” اﻋﺘﻤﺎد و اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. عزت نفس ﺳﺎﻟﻢ، ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی، ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﻧﯿﺰ اﺣﺘﺮام ﻣﻮﺛﺮ را ﺑﺮای ﻓﺮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻓﺮد ﻗﺪرت حل مسائل زندگی را می‌دهد. ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﺗﻮان را ﻣﯽ‌دﻫﺪ ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮد.

در ادامه راه کارهایی برای افزابش میزان عزت‌نفسمان را خواهید خواند، قدم‌های ابتدایی ممکن است کمی دشوار به نظر برسد اما با کمی تحمل و غلبه بر تفکر بی‌خبری خوش خبری است می‌توانید عزت نفستان را بخوبی افزایش دهید.

همچنین بخوانید

انتخاب خردگرایانه یا خود تخریب‌گر

انتخاب کردن یکی از اجزای جدایی ناپذیر زندگی است و ما هر لحظه به صورت آگاه و ناآگاه مشغول آن هستیم. می‌توانیم تصمیم بگیرم با کسی در ارتباط باشیم یا نباشیم می‌توانیم تصمیم بگیرم از رابطه مخربی که به روح ما آسیب می‌زند خارج شوییم یا نشویم ما قادریم با قدرت خرد و منطق ذهنمان یک راه را انتخاب کنیم و آن را ادامه دهیم. این انتخاب‌ها هستند که تغییرات بزرگی در زندگی ما ایجاد می‌کنند و تاثیر مستقیمی در خودباوری یا خود تخریبی ما دارند. انتخاب‌هایی مثل شفاف کردن مسائل در مقابل بررسی نکردن آنها، حل کردن مشکلات در مقابل رها کردن آنها، پشتکار در مقابل اهمال‌کاری، روراستی با خود در مقابل دروغ گفتن به خود، خودشناسی در برابر قضاوت دیگران.
نگاهی به خودتان بیاندازید ببینید شما در مسیر طی شده زندگی‌تان خردمندانه انتخاب می‌کردید یا خودتان را در تاریکی ذهنتان فرو می‌بردید و علیه خودتان انتخاب‌های غیرخردمندانه‌ای انجام می‌دادید.

مدعی بودن که عزت‌نفس نیست!

ادعا کردن در مقابل دیگران یا ادعای دیگران در مقابل ما برایمان عزت‌نفس به ارمغان نمی‌آورد. همان‌طور که دانشگاه رفتن سواد به ارمغان نمی‌آورد. عزت‌نفس یعنی خودتان را باور دارید، در هر حالی خودتان را می‌پذیرید و احساس خوبی به خود دارید؛ به خوبی می‌دانید شما رفتارتان نیستید همین طور می‌دانید موفقیت می‌تواند نتیجه خود باوریتان باشد اما خودش نیست! آگاه هستید که جستجوی تحسین و تایید دیگران راه مناسبی برای افزایش خودباوریتان نیست و بهتر است خودتان با ایجاد احساس خوب بودن و متعالی شدن در مسیر رشد باشید. واقع بینانه در مورد تشویق‌هایی که می‌شنوید فکر کنید و به توانمندی‌های خودتان واقف باشید و البته کم لطفی هم نکنید. وقتی بدانید که بهترین مشوق شما خودتان هستید و هیچ نیازی به تایید و تحسین بیرونی ندارید ادعا کردن را کنار خواهید گذاشت.

یک راه جادویی ساده و مستقیم

این روش یک مهندسی معکوس است که می‌تواند کمک شایانی به شما برساند. در واقع ویژگی‌های فردی است که از عزت‌نفس سالمی برخورد‌دار است و در زندگی خود احساس خوبی نسبت به خود و دیگران دارد.

 

ویژگی‌های فردی که از عزت‌نفس سالمی برخورد‌دار است

  • نوع تفکر و مَنش آن فرد به گونه‌یست که از زندگی لذت می‌برد و از زنده بودن خود شاد است.
  • با صداقت و به روشنی با خود و دوستانش در ارتباط است و دلیلی برای دروغ گفتن ندارد.
  • به خود و دیگران احترام می‌گذارد و در دریافت احترام متقابل احساس راحتی می‌کند.
  • در دریافت انتقادها گشاده‌روست و انعطاف بالایی در ارتباط با دیگران دارد و اشتباهات‌اش را می‌پذیرد.
  • آنچه می‌گوید با آنچه رفتار می‌کند در هماهنگی است.
  • در برابر ایده‌ها و تغییرات جدید گشاده‌روست و براحتی آنها را می‌پذیرد.
  • در مواجه با مسائل و مشکلات روزمره احساس ناتوانی و ضعف نمی‌کند و در جستجوی راه کار است.
  • از زندگی لذت می‌برد و این پیام را به صورت ناخودآگاه و آگاهانه به دیگران انتقال می‌دهد.
  • به توانایی‌های خود‌آگاه است و برای حل مسائل از آنها بهره می‌برد و به خود ایمان دارد.
  • در مقابل رفتار موافق دیگران احساس راحتی و پذیرش دارد.

ظاهر فردی که از عزت‌نفس سالمی برخورد‌دار است

چشمانی هوشیار و براق دارد، چهره‌ای آرام و آسوده دارد، به آرامی با صدایی واضح و لحنی متناسب صحبت می‌کند (شمرده شمرده)، حرکات دستش ملایم و طبیعی است، ستون فقرات صاف و استواری دارد، با اطمینان و هماهنگ قدم برمی‌دارد. آرامش و هوشیاری ویژه‌ای در رفتار و کردار او پیداست که نشان از صلح درونش دارد.

برای تمرین خوب است یکی از این موارد ذکر شده در بالا را انتخاب کنید و مدتی روی آن تمرین کنید تا در ناخودآگاهتان پذیرفته شود. بعد رفتار بعدی و…

 

محصولات مرتبط پیشنهادی

برای مطالعه بیشتر در مورد عزت نفس، این محصول رو پیشنهاد می کنم:

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *