خطاهای شناختی

12 فکر اتوماتیک و غیر سازنده ی ذهنت را می شناسی؟

ساده ‌تر بگویم خطاهای فکری، همان افکار اتوماتیک و غیرسازنده‌ی ذهن هستند که بسیاری از افکار و احساسات ما تحت تاثیر آنهاست. در نتیجه لازم است آنها را شناسایی کنیم و اختیارمان را از دست آنها خارج کنیم. انسان در برابر هر واقعه ا‌ی احساسی پیدا می‌کند که روی اندیشه و ادراکش تاثیر مستقیمی دارد و این اندیشه باعث بروز رفتار یا واکنشی سازنده یا غیرسازنده می‌شود. لازم به ذکر است که اندیشه و ادراک ما روی احساس‌مان هم اثر متقابل دارد. یعنی اگر بیاموزیم افکار و ادراکمان را بررسی و مشاهده کنیم می‌توانیم جلوی احساس ناسالمی که ممکن است ایجاد شود را بگیریم. در این مقاله به خطاها یا افکار اتوماتیک غیر سازنده می‌پردازیم و آنها را شناسایی می‌کنیم.
بیشتر بخوانید